Doel en werkwijze

De Netherlands Academy of Technology and Innovation stelt zich tot doel het inzicht in de wisselwerking tussen de wetenschap, de techniek en de maatschappij te bevorderen. Door juist deze wisselwerking centraal te stellen onderscheidt de Academy zich van verwante, meer eenzijdig gerichte organisaties die zich uitsluitend met één of enkele aspecten van de techniek bezighouden. Een dergelijk platform bestond tot dusver hier te lande niet, althans niet op een hoog niveau en in een breed verband.

De Netherlands Academy of Technology and Innovation biedt de mogelijkheid tot een geïnstitutionaliseerde uitwisseling van ideeën tussen de leden onderling. Tijdens ledenvergaderingen en in kleinere kring (zoals werkgroepen) worden recente en te verwachten ontwikkelingen in de techniek en de economische toepassingen van techniek en hun mogelijke maatschappelijke en politieke implicaties besproken en beoordeeld. Vanwege de maatschappelijke diversiteit in zijn samenstelling kunnen leden van de Academy tot een afgewogen en onafhankelijk oordeel komen.
Op deze wijze levert de Academy via zijn leden discussiebijdragen aan de Nederlandse regering en parlement, het bedrijfsleven en hun organisaties en de kennisinfrastructuur in Nederland.
Hierbij valt te denken aan onderwerpen zoals de organisatie en financiering van het technisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, de technologieontwikkeling, hoogwaardige kennisinfrastructuur, innovatie- en kennisbeleid.

De Academy speelt een rol bij de ontwikkeling en beoordeling van overheidsbeleid en zal die rol in de toekomst versterken. Daarom bevordert de Academy, nationaal en internationaal, contacten van individuele leden met maatschappelijke en politieke organisaties en groeperingen en overheidsinstellingen.