Profiel

De Netherlands Academy of Technology and Innovation AcTI bestaat uit een groep mensen die op grond van bewezen persoonlijke kwaliteiten zijn geselecteerd uit de top van grote en kleine innoverende bedrijven, uit het (technisch en toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en overige kennisinstellingen.

Voor Nederland is het een uniek en onafhankelijk platform en netwerk van personen met gezag die betrokken zijn bij maatschappelijke en culturele vraagstukken rond techniek, innovatie en maatschappelijke en economische toepassing van wetenschap en technologie.

Leden

De thans 91 leden, inclusief Jonge Innovators, bestrijken nu een zeer breed en gevarieerd pallet van kennisgebieden, van traditionele engineering gebieden naar biotech, voeding, farma, ICT en zakelijke dienstverlening. De Academy werft niet alleen onder personen met een onderzoeks- of ontwerpachtergrond, maar ook onder personen die hun sporen hebben verdiend met de ontwikkeling van kennisintensieve innovaties.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en op voordracht van bestaande leden. Een interne Commissie beoordeelt voorgedragen kandidaten op basis van vier criteria. Alleen personen die actief zijn in hun werkkring worden tot het lidmaatschap toegelaten. De leden zijn voor ongeveer de helft afkomstig uit het bedrijfsleven, de overige leden zijn afkomstig uit universiteiten en andere kennisinstellingen en organisaties. Zie tab bestuur en leden voor actuele overzicht van het ledenbestand.

Doel en missie

De Netherlands Academy of Technology and Innovation wil de samenhang tussen de wetenschap, de techniek en de samenleving inzichtelijker te maken. AcTI ziet het als zijn missie om een vanuit een samenhangende visie voor de midden-lange termijn invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijkdenken en handelen met betrekking tot (toegepaste) wetenschap, technologie en innovatie als cruciale elementen voor onze samenleving en welvaart.
Richtinggevend daarbij zijn de grote maatschappelijke uitdagingen energie, klimaat, voeding, water, gezondheid en grondstoffen. Essentieel daarvoor is inzicht in het belang van innovatie voor welvaart en welzijn van Nederland, en de rol die innovatief ondernemerschap en wetenschappelijke en technologische kennis daarbij spelen.

Ambities

AcTI wil zich scherper profileren en treedt nadrukkelijker dan voorheen agenderend en opiniërend naar buiten. Opinies leiden niet noodzakelijkerwijs tot consensus of uniformiteit. Eerder gaat het om het articuleren van de belangrijkste vraagstukken en (toekomstige) dilemma’s. Daarmee wil AcTI een gezamenlijk gedachtegoed ontwikkelen en uitdragen en zich als denktank profileren. Als het onderwerp zich ertoe leent, zoekt AcTI via de netwerken van zijn leden samenwerking met andere organisaties op het terrein van innovatie, technologie, wetenschap en bedrijfsleven.

AcTI draagt zijn visies uit via de individuele leden en daarnaast blijft AcTI een klankbord voor het openbaar bestuur, de politiek en voor NGO’s en andere maatschappelijke organisaties.