Beleidsplan 2014-2018

Doel van de Stichting

Samengevat luidt de doelstelling: “Bevordering van inzichten in het belang van en innovatie voor welvaart en welzijn van Nederland, en de rol van wetenschap, techniek en innovatief ondernemerschap daarbij”

Per 16 december 2002 is de Stichting tot Steun aan de Netherlands Academy of Technology and Innovation (destijds tot 2007 genoemd de Stichting Nederlands Forum voor Innovatie en Technologie) bij notariële acte opgericht om de doelstelling te kunnen verwezenlijken op maatschappelijk aanvaardbare wijze.

De Stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van activiteiten gericht op de bevordering van inzichten in het belang van innovatie voor de welvaart en het welzijn van Nederland en de rol die wetenschappelijke en technologische kennis en innovatief ondernemerschap daarbij spelen onder meer middels het bevorderen van:

 • contacten tussen gezaghebbende personen die in Nederland werkzaam zijn op het gebied van technisch wetenschappelijk onderzoek, technologie en innovatie dan wel voor deze werkzaamheden verantwoordelijkheid dragen, zowel uit het bedrijfsleven, uit instellingen van wetenschappelijk onderwijs, als uit onderzoeksinstellingen op technologisch en toegepast wetenschappelijk terrein; en
 • contacten tussen genoemde gezaghebbende personen aan de ene kant en gezaghebbende personen uit het openbaar bestuur, overheidsinstellingen, maatschappelijke groeperingen, politieke partijen en dergelijke aan de andere kant;
  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
  of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden

De Stichting tracht zijn doelstelling onder meer te bereiken door het ondersteunen van:

 • de werkzaamheden van op het terrein van de stichting werkende rechtspersonen, zoals de Netherlands Academy of Technology and Innovation;
 • activiteiten gericht op het bevorderen van internationale netwerken die de doelstelling van de stichting helpen te bereiken, zoals het onderhouden van contacten met vergelijkbare organen in het buitenland;
 • het bespreken en beoordelen van ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid ten aanzien van techniek, onderwijs, onderzoek en innovatie;
 • al hetgeen naar het oordeel van de stichting zinvol bijdraagt aan de realisatie van diens doelstelling.

Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting wordt statutair gevormd door giften, legaten, subsidies, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
De Stichting is zeer kleinschalig gestart met een enkel legaat en teert thans in op het vermogen. De Stichting wil zijn huidige vermogen in de komende vijf jaar in belangrijke mate versterken om diens werkzaamheden structureel te kunnen uitbreiden. Daartoe tracht de Stichting door middel van donaties, legaten en erfstellingen gelden te verkrijgen. De stichting zal zijn bekendheid bij potentiële donateurs in de komende vijf jaar zonder kosten vergroten door in samenwerking met de Vereniging Netherlands Academy of Technology and Innovation de leden en relaties van deze vereniging aan te schrijven.

Beheer, besteding en uitkering van het vermogen

De Stichting wil het beschikbare vermogen zo veel mogelijk in tact laten en zo snel mogelijk doen groeien.
Daartoe heeft het stichtingsbestuur de volgende besluiten genomen.

 • De Stichting maakt gebruik van het aanbod van de Vereniging Netherlands Academy of Technology and Innovation om de administratie en postafhandeling zonder kosten te doen verrichten door zijn uitvoerend secretaris.
 • De Stichting betaalt geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden aan bestuursleden of andere betrokkenen.
 • De Stichting maakt in de regel geen kosten voor werving en beheer van gelden. Uitzondering vormt de kosten die verbonden zijn aan het notarieel vastleggen van periodieke schenkingen aan de Stichting door donateurs.
 • De Stichting belegt de beschikbare gelden conservatief en zonder risico.
 • De besteding van het vermogen is een unaniem besluit van het Stichtingsbestuur.
 • Tot uitkering aan derden voor ondersteuning wordt slechts overgegaan als het totaal van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar niet meer dan 30 procent van het vermogen bedraagt.

Statutair is vastgelegd dat bij ontbinding van de stichting het eventuele batige liquidatiesaldo overeenkomstig het doel van de stichting zal worden besteed.