ANBI gegevens

ANBI gegevens per 1 januari 2017

1. Naam

Stichting tot Steun aan de Netherlands Academy of Technology and Innovation (Stichting tot steun aan AcTI)

2. Fiscaal nummer

8134.87.663

3. Contactgegevens

Stichting tot steun aan AcTI
p/a Netherlands Academy of Technology and Innovation
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Bezoekadres:
KNAW
Kloveniersburgwal 29
1011JV Amsterdam

4. Bestuurssamenstelling

Ir. B.M. van Ee, voorzitter
Ir. J.R. Kuipers,  secretaris/penningmeester
Prof.dr.ir. H. Brinksma
Prof.dr.ir. C.J.N. Buisman


 5. Beleidsplan

Zie kolom links

6. Beloningsbeleid

– De Stichting maakt gebruik van het aanbod van de Vereniging Netherlands Academy of Technology and Innovation om de administratie en postafhandeling zonder kosten te doen verrichten door zijn uitvoerend secretaris.
– De Stichting betaalt geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden aan bestuursleden of andere betrokkenen.
– De Stichting maakt in de regel geen kosten voor werving en beheer van gelden. Uitzondering vormt de kosten die verbonden zijn aan het notarieel vastleggen van periodieke schenkingen aan de Stichting door donateurs.

7. Doelstelling

Bevordering van inzichten in het belang van en innovatie voor welvaart en welzijn van Nederland, en de rol van wetenschap, techniek en innovatief ondernemerschap daarbij.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Donatie aan de Netherlands Academy of Technology and Innovation voor het organiseren van de Innovatieconferentie op 6 november 2014 “Building Cities of the Future”.

9. financiële verantwoording

Staat van baten en lasten 2015       
        
Baten
Giften                          5.800
Rente                            109
Totaal baten                5.909

Lasten
Donaties                     5.800
Bankkosten                   102
Totaal lasten               5.902
        
Saldo 2015                        7
               
Balans per 31 december 2015

Activa        
Vlottende activa    
Vorderingen                       109
Liquide middelen           24.801
Totaal activa                       24.910
        
Passiva       
Algemene reserve 2015     22.083
Nog te betalen bedragen       2.827
Totaal passiva                     24.910
               
Algemene reserve 2014    22.076
Saldo 2015                                 7
Algemene reserve 2015    22.083

Staat van baten en lasten 2016       
        
Baten
Giften                          12.000
Rente                                38
Totaal baten                12.038

Lasten
Donaties                     17.799
Bankkosten                      109
Totaal lasten               17.908
        
Saldo 2015                  -5.870
               
Balans per 31 december 2016

Activa        
Vlottende activa    
Vorderingen                        38
Liquide middelen          16.202
Totaal activa                16.241
        
Passiva       
Algemene reserve 2016     16.213
Nog te betalen bedragen            27
Totaal passiva                     16.241
               
Algemene reserve 2015    22.083
Saldo 2016                         -5.870
Algemene reserve 2016    16.213